نوروز، آیین نوزایش گیتی

این نشست در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۴ توسط گروه تاریخ و باستان‌شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه ناصر تکمیل همایون و مهرداد ملکزاده سخنرانی کردند.

image

نوروز

آیین نوزایش گیتی

image

نوروز مغانی

آیین نوزایش گیتی