نشست فضاهای شهری و خشونت ساختاری علیه زنان

این نشست از طرف مجمع حق بر شهر باهمستان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ برگزار گردید. بخش اول آن به سخنرانی شهلا اعزازی با عنوان «ساختار شهر و خشونت علیه زنان» اختصاص دارد. بخش دوم سخنرانی نیکزاد زنگنه است با نام «فضاهای شهری؛ فضاهایی که از آن زنان نیست». در پایان نیز میز گردی با حضور سخنرانان، فاطمه جمال‌پور و اشرف گرامی‌زادگان برگزار گردید که علی طبیبی از سوی مجمع حق بر شهر باهمستان آن را مدیریت نمود.

این برنامه چهارمین نشست از سلسله نشست‌های حق بر شهر است که بنیاد باهمستان در نظر دارد چهارشنبه آخر هر ماه برگزار نماید.