سه دیدگاه درباره ایران باستان

این رویداد شامل سه سخنرانی می‌شود که هر کدام به جنبه‌ای از تاریخ ساسانی می‌پردازد. موضوع هر سه سخنرانی، حواشی دوره ساسانیان است.

در اولین سخنرانی به دوره پیش از ساسانی پرداخته می‌شود. سخنرانی دوم به سرزمین‌های شرق و سخنرانی سوم به سرزمین‌های غرب ایران اختصاص دارد.

image

از تبت تا تخارستان؛ ساسانیان و ایران شرقی

سه دیدگاه درباره ایران باستان

image

شاهان پارس؛ کشورداری هخامنشی در دوره اشکانی

سه دیدگاه درباره ایران باستان