نشست سی‌اُم از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی‌اُمین نشست از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به بررسی مشکلات تصحیح شاهنامه اختصاص دارد. این سخنرانی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ برگزار گردید.

image

بررسی مشکلات تصحیح شاهنامه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب