انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران

انجمن علمی تاریخ دانشگاه تهران، زیرمجموعه گروه تاریخ واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی است.

image

گاهنگاری تاریخ سیاسی ماد و پیچیدگی‌های آن

از مجموعه سخنرانی‌های حلقه‌های مطالعاتی تاریخ ایران باستان