موسسه باستان شناسی

موسسه باستان‌شناسی در سال ۱۳۳۸ به پيشنهاد دکتر عزت‌الله نگهبان در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران تأسيس شد. هدف اصلی اين موسسه، انجام تحقيقات علمی دانشگاهی در زمينه‌های مربوط به باستان‌شناسی و شناسايی فرهنگی و تمدن‌های گذشته ايران و ممالک همجوار به استناد پژوهش‌های باستان شناسی هنر است.