سلیم نیساری

سلیم نیساری متولد سال ۱۲۹۹ در شهر تبريز است. وی دكترای علوم تربيتی و زبان‌شناسی دارد و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.‌

برخی ‌از آثار وی در زیر آمده است:

تمبرهای ايران‌، ۱۳۴۰؛ تدريس زبان فارسی در دبستان يا آموزش هنرهای زبان‌، ۱۳۴۴؛ نمونه‌هايی از آثار جاويدان شعر فارسی‌، ۱۳۵۰؛ غزل‌های حافظ، ۱۳۵۳؛ كلّيات روش تدريس‌، ۱۳۵۵؛ دفتر ديگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ، ۱۳۷۳؛ دستور خط فارسی‌، پژوهشی دربارۀ پيوستگی خط فارسی با زبان فارسی‌، ۱۳۷۴؛ نسخه‌های خطی حافظ (سدۀ نهم‌)، ۱۳۸۰؛ ديوان حافظ، ۱۳۸۱.

image

معرفی کتاب جلوه‌های هنر پارسی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب