رضا دهقانی

رضا دهقانی پژوهشگر حوزه معماری است. پایان‌نامه وی در مورد تفسیر زمانمند معماری ایرانی یا بودن در جهان معماری ایرانی است که نوعی تفسیر با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیکی هستی‌شناختی با توجه به کتاب هستی و زمان هایدگر است.

از دیگر پژوهش‌های او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

روایتمندی و تاریخمندی معماری با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیکی با توجه به کار زمان و روایت پل ریکور و همچنین هایدگر

پدیدارشناسی موسیقی دستگاهی ایران و بررسی ارتباط هستی‌شناختی این موسیقی با روایتمندی

پدیدارشناسی پدیده‌های ترابری شهری تهران (بزرگراه‌ها، پل‌ها و تونل‌ها) و ساخت چارچوب مفهومی برای آشکار شدن مفهوم زیبایی در آنها

ساخت چارچوب مفهومی برای آشکار شدن هویت سکونتی در مرکز شهر تهران

image

تجربه مکان؛ زمانمندی و روایتمندی

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر