پیام روشنفکر

پژوهشگر اجتماعی و عضو هیئت مدیره و شورای مدیریت گروه جامعه‌شناسی کودکی انجمن جامعه‌شناسی ایران

image

کودک، نوجوان، زندگی نوین

نشست دوم: کالایی‌سازی، مصرفی‌شدن و زندگی کودکان