نسترن موسوی

پژوهشگر اجتماعی، فعال حقوق زنان و از مترجمان کتاب «زن و ادبیات» که در سال ۱۳۸۹ توسط نشر چشمه منتشر شده است.