مژگان جایز

عضو هیأت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، استادیار گروه پیش از تاریخ پژوهشکده باستان‌شناسی

image

تطور انسان نئاندرتال؛ بخش دوم

مروری بر سیر تطور فرهنگی انسان