محمدرضا شادمانفر

محمدرضا شادمانفر عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است.