محمدرضا حافظ نیا

محمدرضا حافظ نیا استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس است. وی دانش‌آموخته رشته جغرافيای طبيعی از دانشگاه خوارزمی در مقطع کارشناسی، رشته جغرافيای انسانی از دانشگاه تربيت مدرس در مقطع کارشناسی ارشد و رشته جغرافيای سياسی از دانشگاه تربيت مدرس در مقطع دکتری است.