مهدی محبتی

مهدی محبتی نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات فارسی و دانشیار دانشگاه زنجان است. او کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد و دوره دکترا را در دانشگاه تهران گذراند. «بدیع نو؛ هنر ساخت و آرایش سخن» و «سیمرغ در جستجوی قاف؛ درآمدی بر سیر تحول عقلانیت در ادب فارسی» از جمله کتاب‌های تألیفی اوست.