محمود عابدی

محمود عابدی متولد سال ۱۳۲۳ در شهر چادگان استان اصفهان است. او استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم، عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، عضو هیئت تحریرۀ مجلۀ مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان و مجلۀ آینۀ میراث مرکز پژوهشی میراث مکتوب می‌باشد. از جمله آثار وی می‌توان به علم و علم‌آموزی در اسلام، درویش گنج‌بخش، یک حرف صوفیانه، فدک در تاریخ (ترجمه)، اشتر (تصحیح)، کشف ‌المحجوب (تصحیح)، روضة الانوار (تصحیح) اشاره کرد.

image

میراث مکتوب و همگانی‌سازی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب