حسین معصومی همدانی

حسین معصومی همدانی در سال ۱۳۲۷ در همدان به دنیا آمد. او مدرس ادبیات فارسی، تاریخ ریاضیات، تاریخ علم و فلسفه علم در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دانشگاه شریف است. وی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.