حسین ایمانی جاجرمی

دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۳ تاکنون، عضو اصلی هیئت مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران

image

جامعه‌شناسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری