حسین افشین‌منش

مترجم و پژوهشگر حوزه مطالعات ژاپن و بنیانگذار مدرسه تجربه‌بنیان در بسطام شاهرود

image

تجربه ژاپن در آموزش کودکان

همایش ملی کودک و طبیعت