کلاس آموزش خط و زبان پهلوی

منبع مورد استفاده در کلاس «خط و زبان پهلوی» دکتر علی امینی، کتاب «زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن» نوشته ژاله آموزگار و احمد تفضلی است که انتشارات معین به چاپ رسانده و لازم است برای یادگیری بیشتر و بهتر مطالب تهیه و مطالعه گردد. در این کلاس اصول کلی زبان پهلوی و چگونگی استفاده از کتاب فوق آموزش داده می‌شود. همچنین چند صفحه از متون پهلوی کتاب مورد بررسی و تمرین قرار می‌گیرد.

image

آموزش خط و زبان پهلوی، جلسه سوم

درباره خط و زبان پهلوی

image

آموزش خط و زبان پهلوی، جلسه دوم

درباره خط و زبان پهلوی

image

آموزش خط و زبان پهلوی، جلسه اول

درباره خط و زبان پهلوی