چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران

این برنامه در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸ با سخنرانی عیسی امینی، علیرضا افشاری، محمدعلی دادخواه، احسان شریعتی، محمدرضا عظیمی و الهه موسوی برگزار شد. کتاب «اسطورۀ حق‏‌ها و استراتژی اصلاح» اثر محمدرضا عظیمی در این رویداد رونمایی شد.

image

چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران؛ بخش ششم

همراه با رونمایی کتاب اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح

image

چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران؛ بخش پنجم

همراه با رونمایی کتاب اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح

image

چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران؛ بخش چهارم

همراه با رونمایی کتاب اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح

image

چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران؛ بخش سوم

همراه با رونمایی کتاب اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح

image

چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران؛ بخش دوم

همراه با رونمایی کتاب اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح

image

چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران؛ بخش اول

همراه با رونمایی کتاب اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح