درس‌گفتارهای عرفان‌پژوهی

درس‌گفتارهای عرفان‌پژوهی در ده جلسه با عنوان «پیمانه‌های بی‌پایان» در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده است.