اولین بزرگداشت حماسه چالدران

این بزرگداشت در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۱۳۹۵ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. داریوش رحمانیان، حمید احمدی و محمدتقی امامی خویی از جمله سخنرانان این نشست بودند.

image

بزرگداشت حماسه چالدران

علل وقوع جنگ چالدران