بزرگداشت ابوالحسن نجفی

بزرگداشت ابوالحسن نجفی در تاریخ ۵ خردادماه سال ۱۳۹۵ توسط شورای ویراستاران انتشارات فنی ایران در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.