نشست دوم از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

دومین نشست از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به بررسی نقش زبان‌شناسی در تصحیح متون اختصاص دارد. این نشست در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۸۲ برگزار شد.

image

نقش زبان‌شناسی در تصحیح متون

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب