گروه زبان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

گروه زبان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی یکی از دوازده گروه دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه است. این گروه در سال ۱۳۷۹ تأسيس شد و در مقطع کارشناسي ارشد در سه گرايش زبان‌شناسی همگانی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان و فرهنگ و زبان‌های باستانی اقدام به پذيرش دانشجو نمود. مقطع دکتری گروه زبان‌شناسی نیز در سال ۱۳۹۳ تأسیس شد.