نشست ریشه‌های فساد شهری

این همایش با پنج عنوان سخنرانی در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

اقتصاد سیاسی: فردین یزدانی

فساد قانونی در مدیریت شهری: دکتر محمود کاشانی

جامعه‌شناسی فساد شهری: دکتر حسین ایمانی جاجرمی

فسادپذیری طرح‌های شهری: جواد اکبری

برج سیستانیکا؛ روایت یک تجلف شهری: حسن پارسا و علی‌رضا جعفری

image

برج سیستانیکا؛ روایت یک تخلف شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

image

اقتصاد سیاسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

image

فساد قانونی در مدیریت شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

image

جامعه‌شناسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری